Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE RIADITEĽKY PRE RODIČOV:

 

 

Milí rodičia,

 

školský rok 2018/ 2019  začína 3. septembra 2018. Zoznamy detí budú zverejnené       od 30. augusta 2018. Plenárne rodičovské združenie sa bude konať prvý týždeň školského roka, na ktorom sa dozviete všetky podrobné  informácie.

 

Prevádzka Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7 v Žiline  je od 6:30h do 16:00h:

 

Materská škola je 4 triedna.

            Triedy:  1. a 3. sa nachádzajú  v A pavilóne /oproti dopravnému ihrisku/. Ráno sa deti 1. a 3. triedy schádzajú od 6:30h do 7:00h v 1. triede /dolnej/.  Následne odchádzajú do 3. triedy.  Prváci ostávajú po celý čas vo svojej triede.

            Triedy:  2. a 4. sa nachádzajú  v B pavilóne.  Ráno sa deti 2. a 4. triedy schádzajú od 6:30h do 7:00h v 2. triede /dolnej/. Následne odchádzajú do 4. triedy.   Druháci ostávajú po celý čas vo svojej triede.  

 

 

            Upozorňujem  rodičov novoprijatých detí /prváčikov/,  že deti, ktoré boli prijaté do materskej školy musia mať osvojené hygienické návyky: Nemôžu používať plienky / a to ani na spánok/, nemôžu používať na pitie fľašu s cumľom a do MŠ nemôžu ani nosiť cumle.

            Prosím rodičov, aby si uvedomili, že materská škola nie sú jasle a deti  musía spĺňať základné hygienické kritéria.

 

 

                                                              PhDr. Tatiana Faglicová

 

 

 

 

Od 1. januára 2018 si môžete faktúry a objednávky MŠ pozrieť na web 
stránke: Mesto Žilina: Oficiálne stránky mesta:  eGov.

 

Informácia:   Príspevok za MŠ:

Príspevok za pobyt dieťaťa je v šk. roku 2017/2018 mesačne 17€. Od 1. septembra 2017  táto úhrada nebude prebiehať formou  platby šekov.

Prosím, aby ste príspevok, ktorý je každý mesiac jednotný /okrem letných prázdnin/ = 17€ uhrádzali 2 spôsobmi:

  e-bankou

 trvalým príkazom

 Poplatok za aktuálny mesiac  je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci!

Prosím, aby ste používali meno dieťaťa /pri inom mene rodiča vznikali nezrovnalosti/.

IBAN: SK95 5600 0000 0003 5528 6001

Variabilný symbol:  092017 /pri úhrade e- bankou/

 

 

Informácia:  Príspevok za stravu:

Rodičia môžu na odhlasovanie detí  zo stravy do 13:00h predchádzajúceho dňa využívať aj mail:   Školská jedáleň Danka Romanová:

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

 

Všeobecné informácie:

Od 16. 02. 2016 sa bude na žiadosť viacerých rodičov vykonávať dôslednejší ranný filter, podložený Vyhláškou MŠ SR o materskej škole: 306/ 2008 Z. z.  §7, ods. 7:  Pedagogický zamestnanec  môže odmietnuť prijatie dieťaťa do materskej školy, ak jeho  zdravotný stav nie je spôsobilý na prijatie. Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka informuje rodiča telefonicky o jeho zdravotnom stave.

 

V časti hlavolamy pribudli nové hlavolamy.