Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE RIADITEĽKY PRE RODIČOV:

 

 

V časti ponuka pracovných príležitostí

     nájdete aktuálnu ponuku ponuka prac pozície.

 

 

Zápis detí do Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina

 

 

Prevádzka Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina

                               od 6:30h do 16:30h

 

Časový harmonogram dennej prevádzky:

           

Ráno od 6:30h do 7:00 h sa budú všetky deti   = 1. 2. 3. 4. triedy zhromažďovať v B pavilóne v  dolnej  2. triede. Rodičia si deti v šatni vyzlečú, vyzujú a dajú do 2. triedy. O 7:00h  si pre deti prídu ich panie učiteľky a odvedú  deti  do svojich tried.

           

            Popoludní v čase od 16:00h do 16:30h sa budú všetky deti zhromažďovať v A pavilóne v  dolnej  1. triede.

 

Prosíme všetkých rodičov aby si svoje deti vyzdvihli najneskôr do 16:20h,  nakoľko sa MŠ o 16:30h bude zamykať, aby mohli prevádzkoví zamestnanci vykonať hygienu priestorov MŠ.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

Platby za MŠ a ŠJ /mesačne/

 

Príspevok za MŠ:

Príspevok za pobyt dieťaťa je v šk. roku 2018/2019 mesačne 17€.

Prosím, aby ste príspevok, ktorý je každý mesiac jednotný /okrem letných prázdnin/ = 17€ uhrádzali 2 spôsobmi:

 e-bankou

 trvalým príkazom

 Poplatok za aktuálny mesiac  je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci!

Prosím, aby ste používali meno dieťaťa /pri inom mene rodiča vznikali nezrovnalosti/.

IBAN: SK95 5600 0000 0003 5528 6001

Variabilný symbol:  napr.: 092018 /pri úhrade e- bankou t .j.: september 2018/

 

Príspevok za stravu:

Rodičia môžu na odhlasovanie detí  zo stravy do 13:00h predchádzajúceho dňa využívať aj mail:   Školská jedáleň Romanová Danka:

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

Oznam ohľadom stravovania:

Stravné pre deti MŠ  na jeden deň:   1,19 + 0,10 réžia = 1,29 €

         Strava sa platí mesiac vopred. Zloženky na stravu sa vydávajú okolo 20 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Povinnosťou rodiča je túto zloženku vyplatiť do konca mesiaca. V septembri rodičia dostanú zloženku na dva mesiace t. j. september a október spolu. Zloženku na mesiac november dostanú rodičia po 20- tom októbri a treba ju uhradiť do konca októbra.

 

Strava sa odhlasuje deň vopred do 13,00 hod.

         Odhlasuje sa v zošitoch pri triedach, mailom, alebo telefonicky. Po 13:00h sa už na nasledujúci deň neodhlasuje. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné si prvý deň stravu odobrať do prineseného obedára v čase od 11:00h do 12:00h Na ďalšie dni je potrebné si dieťa odhlásiť.

 

         Za neodobranú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

 

 

V časti hlavolamy pribudli nové hlavolamy.