Welcome to the kindergarten with smile                Úvod Kontakty |  Vyhľadávanie  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE RIADITEĽKY PRE RODIČOV:

 

 

Poplatok za pobyt v MŠ  za mesiac júl 2019                          

         Poplatok 17 eur za mesiac júl sú povinní rodičia zaplatiť aj v prípade, že ich dieťa navštívi materskú školu  iba 1 deň, týždeň, alebo štyri týždne.

 Poznámka: Predškoláci  /ako počas školského roka/  poplatok 17€  neuhrádzajú.

 

 

 

 

Prevádzka Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina

                               od 6:30h do 16:30h

 

Časový harmonogram dennej prevádzky:

           

Ráno od 6:30h do 7:00 h sa budú všetky deti   = 1. 2. 3. 4. triedy zhromažďovať v B pavilóne v  dolnej  2. triede. Rodičia si deti v šatni vyzlečú, vyzujú a dajú do 2. triedy. O 7:00h  si pre deti prídu ich panie učiteľky a odvedú  deti  do svojich tried.

           

            Popoludní v čase od 16:00h do 16:30h sa budú všetky deti zhromažďovať v A pavilóne v  dolnej  1. triede.

 

Prosíme všetkých rodičov aby si svoje deti vyzdvihli najneskôr do 16:20h,  nakoľko sa MŠ o 16:30h bude zamykať, aby mohli prevádzkoví zamestnanci vykonať hygienu priestorov MŠ.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

Platby za MŠ a ŠJ /mesačne/

 

Príspevok za MŠ:

Príspevok za pobyt dieťaťa je v šk. roku 2018/2019 mesačne 17€.

Prosím, aby ste príspevok, ktorý je každý mesiac jednotný /okrem letných prázdnin/ = 17€ uhrádzali 2 spôsobmi:

 e-bankou

 trvalým príkazom

 Poplatok za aktuálny mesiac  je nutné uhradiť do 10. dňa v mesiaci!

Prosím, aby ste používali meno dieťaťa /pri inom mene rodiča vznikali nezrovnalosti/.

IBAN: SK95 5600 0000 0003 5528 6001

Variabilný symbol:  napr.: 092018 /pri úhrade e- bankou t .j.: september 2018/

 

Príspevok za stravu:

Rodičia môžu na odhlasovanie detí  zo stravy do 13:00h predchádzajúceho dňa využívať aj mail:   Školská jedáleň Romanová Danka:

Prosím o uprednostňovanie práve tejto formy odhlasovania detí zo stravy v MŠ.

 

Oznam ohľadom stravovania:

Stravné pre deti MŠ  na jeden deň:   1,19 + 0,10 réžia = 1,29 €

         Strava sa platí mesiac vopred. Zloženky na stravu sa vydávajú okolo 20 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Povinnosťou rodiča je túto zloženku vyplatiť do konca mesiaca. V septembri rodičia dostanú zloženku na dva mesiace t. j. september a október spolu. Zloženku na mesiac november dostanú rodičia po 20- tom októbri a treba ju uhradiť do konca októbra.

 

Strava sa odhlasuje deň vopred do 13,00 hod.

         Odhlasuje sa v zošitoch pri triedach, mailom, alebo telefonicky. Po 13:00h sa už na nasledujúci deň neodhlasuje. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je možné si prvý deň stravu odobrať do prineseného obedára v čase od 11:00h do 12:00h Na ďalšie dni je potrebné si dieťa odhlásiť.

 

         Za neodobranú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

 

 

V časti hlavolamy pribudli nové hlavolamy.